Het privacybeleid van Aperto Design

Aperto Design wil op een goede en verantwoorde manier omgaan met uw privacy. Aperto Design vraagt en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het uitvoeren en verbeteren van) onze dienstverlening via de website www.apertodesign.nl. Natuurlijk streeft Aperto Design er naar om uiterst zorgvuldig om te gaan met de informatie die u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant door gebruik van diensten zoals de website www.apertodesign.nl ontvangen en verzameld. Aperto Design stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. De verwerking van gegevens vindt plaats conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’, of binnen de Europese Unie ‘GDPR’ (= General Data Protection Regulation) genoemd). Dit document over het privacybeleid van Aperto Design vloeit voort uit het gebruik van de website www.apertodesign.nl en is van toepassing op het gebruik van de website, en de daarop ontsloten dienstverlening van Aperto Design en beschrijft welke gegevens over u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen  of moeten worden gedeeld. Aperto Design verklaart op welke manier uw gegevens als websitebezoeker, websitegebruiker & klant vastgelegd worden in (een) database(s) of op gegevensdragers en hoe deze gegevens tegen misbruik beschermt worden en welke rechten u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft omdat zaken voor u onduidelijk zijn, neem dan contact met ons op via email: info@apertocard.nl

Gegevensverwerking

Op de hieronder genoemde wijze verwerkt Aperto Design de gegevens die u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant bewust en onbewust door gebruik van onze Aperto Design website achterlaat, waar Aperto Design deze opslaat, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en door wie de gegevens te benaderen zijn.

Cookies

Op de website www.apertodesign.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website naar de door de bezoeker van de website gebruikte internetbrowser worden verstuurd, waarna de internetbrowser deze gegevens opslaat. Bij een opvolgend bezoek aan de website worden de opgeslagen gegevens weer door de internetbrowser naar de website teruggestuurd. Op deze manier wordt een goede werking van de bezochte website en de gebruikerservaring ondersteunt. Wanneer je een reactie achterlaat of bestelling doet op of via onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. De website www.apertodesign.nl gebruikt technische, analytische en tracking cookies. Deze cookies kunnen door de bezoeker van de website aan- en uit worden gezet. Voor meer informatie treft u hieronder informatie over het gebruik van deze cookies aan. Anders is er nog meer informatie te vinden op de pagina met het Cookie-beleid.

Gebruik van deze cookies:

• Technische cookies
Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen dat de bezoeker van de website een optimale gebruikerservaring heeft; er worden door deze cookies geen persoonsgegevens verwerkt of verzameld.
• Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers en websitegebruikers de website www.apertodesign.nl gebruiken en ervaren. Deze informatie zorgt dat de website verder geoptimaliseerd kan worden om de beste gebruikservaring te geven en de werking van de website te controleren. Ook met deze cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt of verzameld.
• Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen over via internet.

Persoonsgegevens bij een bestelling vastleggen en verwerken

Indien u een bestelling plaatst, verwerken en registreren wij en nemen wij op in 1 of meerdere databases de volgende persoonsgegevens: • Voor- en achternaam • Adresgegevens (NAW) • Bedrijfsnaam (optioneel) • Telefoonnummer • E-mailadres • IP-adres • Bankrekeningnummer (deze wordt verwerkt door onze payment service provider en niet in ons systeem opgeslagen.) Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om een bestelling te kunnen verwerken.
Beheer en toegang tot de persoonsgegevens
Beperkt tot de hiervoor genoemde voorschriften in wet- en regelgeving, hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens personen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of personen die in verband staan met de verwerking van opgegeven klant- en persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van Aperto Design. Aperto Design maakt gebruik van onder meer – dit behoeft geen uitputtende opsomming te zijn – de volgende internet gerelateerde diensten en sociale media software zoals Google Analytics, Facebook, Instagram, Google (zoekmachine). De bovengenoemde internet gerelateerde diensten en sociale media software worden onder meer gebruikt om het gedrag van websitebezoekers en websitegebruikers te kunnen analyseren door bijvoorbeeld websitestatistieken te verzamelen. Internetdiensten als de boven voornoemde Google, Facebook, Instagram voeren elk een eigen privacy beleid – waardoor u, zelf reeds, door hun software te gebruiken akkoord bent gegaan met de respectievelijke privacy verklaringen van voornoemde diensten; voor de uitvoering van hun privacybeleid zijn deze internetbedrijven zelf verantwoordelijk. Aperto Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wijzigingen en uitwerkingen van het privacy beleid van voornoemde internet gerelateerde diensten.
Mollie
Als uw bestelling betaald op de website www.apertodesign.nl wordt via bijvoorbeeld iDeal, wordt de betaling afgehandeld door payment service provider Mollie. Mollie verwerkt de door u ingevoerde gegevens als uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Uw betaalgegevens zijn voor Aperto Design niet zichtbaar. Mollie heeft een eigen privacy beleid en als onderdeel van dat beleid zelf technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Verzending en levering
Als u een bestelling via de website www.apertodesign.nl plaatst, volgt uit het productieproces uw eigen Aperto Design, dat wordt ingepakt en verzonden. Uw bestelling wordt dan afgeleverd door een door Aperto Design aangewezen koeriersdienst. Dit betekent dat uw naam en adresgegevens en soms ook uw emailadres voor track en trace aan de koeriersdienst ter beschikking wordt gesteld.
Doel van de gegevensopslag- en verwerking
Aperto Design gebruikt de door u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant van of bij Aperto Design op www.apertodesign.nl afgegeven, ingevoerde, achtergelaten of verzamelde gegevens uitsluitend om onze diensten te (kunnen) verlenen. Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de door u gekochte bestelling, productie, verpakken, verzending en aflevering. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn tot geheimhouding gehouden door overeenkomst of uit de wet.
Automatisch verzamelde gegevens
De automatische verzamelde gegevens dienen om de werking van www.apertodesign.nl te kunnen garanderen, de gebruikservaring te verbeteren en in het algemeen onze dienstverlening aan u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant van www.apertodesign.nl verder te verbeteren. Deze gegevens omvatten onder meer (maar niet uitputtend) uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem en betreffen geen persoonsgegevens.
Onderzoeken door opsporingsdiensten
Aperto Design geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee bijvoorbeeld geen verwerkersovereenkomst is afgesloten en zal zich daartegen verzetten. Met deze partijen (verwerkers en/of service providers) worden uiteraard de nodige schriftelijke afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De door u als websitebezoeker, websitegebruiker & klant van of bij Aperto Design op www.apertodesign.nl afgegeven, ingevoerde, achtergelaten of verzamelde gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat opsporingsdiensten, waaronder bijvoorbeeld de politie, in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Aperto Design opvraagt. In een dergelijk geval verleent Aperto Design, uit wettelijke verplichting, medewerking.
Bewaartermijnen
Aperto Design bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dus zolang u er prijs op stelt om middels een door u aangemaakt en ingevuld klantprofiel gebruik te maken van www.apertodesign.nl worden uw gegevens bewaart en opgeslagen, totdat u aangeeft dat u niet langer de diensten zoals aangeboden op de website www.apertodesign.nl meer gebruikt. Op uw eerste verzoek zal Aperto Design uw klantgegevens dan verwijderen. Met dien verstande dat bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen op het gebied van administratie een bewaarplicht met zich mee brengen en die door Aperto Design ook moet worden nagekomen.
Rechten
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Aperto Design van u ontvangt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers (derden). Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt – indien door u gewenst en noodzakelijk gevonden – een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland) als u vermoedt dat Aperto Design uw persoonsgegevens op een verkeerde manier (heeft) gebruikt. Al uw verzoeken tot uitvoering van de hiervoor genoemde rechten, kunt u sturen aan het email- adres: info@apertodesign.nl
Disclaimer
Bij het ontwerpen en samenstellen van de website Aperto Design is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aperto Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website dan wel door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Heeft u vragen? Stel uw vragen dan via info@apertodesign.nl.